Juridische zaken

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 01-10-2023

1. Definities

1.1. Kitemarketing: Kitemarketing verwijst naar het bedrijf Kitemarketing, gevestigd te Zeebries 20, 1791 HL, Den Burg, ingeschreven onder KvK-nummer 77566475 dat marketingdiensten aanbiedt aan klanten.

1.2. Klant: De klant verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Kitemarketing.

2. Diensten

2.1. Kitemarketing zal zich inspannen om de afgesproken marketingdiensten te leveren zoals overeengekomen tussen Kitemarketing en de klant. De specifieke diensten, tarieven en betalingsvoorwaarden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of offerte.

2.2. De klant stemt ermee in om alle benodigde informatie en materialen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten door Kitemarketing.

3. Betalingen

3.1. De klant zal de vergoedingen voor de geleverde diensten van Kitemarketing betalen volgens de overeengekomen tarieven en betalingsvoorwaarden.

3.2. Bij niet-tijdige betaling behoudt Kitemarketing zich het recht voor om rente en incassokosten in rekening te brengen volgens de wettelijke normen.

4. Intellectuele Eigendom

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Kitemarketing gecreëerde materialen en content, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, teksten, afbeeldingen en software, blijven eigendom van Kitemarketing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie die tijdens de uitvoering van de diensten wordt gedeeld, vertrouwelijk behandelen en niet aan derden openbaar maken, tenzij dit vereist is door de wet.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Kitemarketing is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit de uitvoering van de diensten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet.

7. Beëindiging

7.1. Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van minimaal 1 maand. Bij beëindiging zal de klant openstaande vergoedingen betalen voor reeds geleverde diensten.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in [Plaatsnaam].

Deze algemene voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen Kitemarketing en de klant. Door gebruik te maken van de diensten van Kitemarketing, stemt de klant in met deze voorwaarden.